1.     കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥനായജഞം  – CIRCULAR COVID