St. Marys’ Karunya Bhavan, Njakkukave, Lakoor, Vellapara P. O., Konni, Pathanamthitta 689 691
Director: Rev. Fr. Mathew Pezhummoottil
Phone No: 9539370719

Ashwasa Bhavan, Cheeckanal P. O., Omallor, Pathanamthitta 689 647
Director: Rev. Fr. Varghese Chamakalayil
Phone No: 9447592279

St. Alphonsa Prathyasa Bhavan, Payyanamon P. O., Konni, Pathanamthitta 689 692
Director: Rev. Fr. Abraham Meppurath
Phone No: 6235629423