ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആമ്പശ്ശേരിൽ കോറെപ്പിസ്കോപ്പാ സ്ഥാനത്തേക്ക് …….. പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ…….