ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആമ്പശ്ശേരിൽ കോറെപ്പിസ്കോപ്പാ സ്ഥാനത്തേക്ക് …….. പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ…….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *